همایش راهنمایان

  همایش راهنمایان در مورخ یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در بندر انزلی برگزار میشود.

  

 

 

 

خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس