پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403 برابر با 25 ژوئیه 2024

اعضای هیات مدیره


آقای دکتر حسین صاحبی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

 

تلفن: 02126290819 – 02126290824

داخلی 134- 101

دورنگار: 02126291304

 پست الکترونیکی: h.sahebi@pgpilotco.ir

آقای سیدمحمدرضا قادری                         

رئیس هیات مدیره

 

تلفن:02126290819 - 02126290824

داخلی: 301

دورنگار:02126291304

پست الکترونیک :m.ghaderi@pgpilotco.ir  

آقای داود رضائی

عضو هیات مدیره

 

تلفن: 02126290819 – 02126290824

داخلی 205

دورنگار: 02126291304

 پست الکترونیک:d.rezaee@pgpilotco.ir