پنج‌شنبه, 04 مرداد 1403 برابر با 25 ژوئیه 2024

جست و جو و نجات دریایی


 

جستجو و نجات (SAR) SEARCH AND RESCUE

این شرکت با استفاده از شناورهای تخصصی خدمات جستجو و نجات را در بنادر کشور با رعایت الزامات کنوانسیون جستجو و نجات دریایی(SAR) ارائه می نماید.این شناور ها شامل تمام شناور های ناجی و قایق ها می باشند.