rezayi

آقای داوود رضایی

معاون مالی و منابع انسانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 205
 • دورنگار:02126291304

   
 

 

آقای حمید مرزوقی

معاون برنامه ریزی و توسعه

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 200
 • دورنگار:02126291304

 

 

 

 

 

 

آقای علی لاجوردی

معاون تأمین و بازرگانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 106
 • دورنگار:02126291304

heidari min

 

 

آقای فرید حمد حیدری

مدیر منابع انسانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 221
 • دورنگار:02126291304

 

 

 noch

 

 

آقای چنگیز نوچیان

مدیر امور مالی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 206
 • دورنگار:02126291304
   

joodaki min

 

آقای برزو زیدی جودکی 

مدیر امور تعمیرات زیر آبی

 •  تلفن:02126210439
 • داخلی: 105
 • دورنگار:02126291304
 

 

آقای پویا فرجی

سرپرست سیستم ها، فرایند ها و IT

 

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 202
 • دورنگار:02126291304

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم شکیبا ابراهیمی

سرپرست امور حقوقی و قرارداد ها

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 316
 • دورنگار:02126291304