آقای داوود رضایی

معاون مالی و منابع انسانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 205
 • دورنگار:02126291304

 

 golpa

 

آقای مهندس علیرضا گلپایگانی 

معاون فنی

معاون تأمین و بازرگانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 106
 • دورنگار:02126291304

 

 

 

آقای فرید حمد حیدری

مدیر منابع انسانی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 221
 • دورنگار:02126291304

 

 

 noch

 

 

آقای چنگیز نوچیان

سرپرست امور مالی

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 206
 • دورنگار:02126291304

 

hamedroveisi

 

 

آقای حامد رسول رویسی

مدیر امور شناورها

 •  تلفن:02126210570
 • داخلی: 104
 • دورنگار:02126291304

 

joodaki

 

آقای برزو زیدی جودکی 

مدیر امور تعمیرات زیر آبی

 •  تلفن:02126210439
 • داخلی: 105
 • دورنگار:02126291304

 

edalatfar

 

آقای ایرج عدالت فر 

سرپرست بازاریابی و توسعه بازار

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 229
 • دورنگار:02126291304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم شکیبا ابراهیمی

سرپرست امور حقوقی و قرارداد ها

 •  تلفن:02126290819 - 02126290824 - 02126291336
 • داخلی: 316
 • دورنگار:02126291304