دوشنبه, 26 شهریور 1397 06:47

مقاله گذری بر پدیده SQUAT و راههای مقابله با آن نویسنده آقای مصطفی نعمتی راهنمای بندر امام خمینی

اگر به عنوان راهنما بخواهیم یک کشتی را به بهترین شکل ممکن هدایت کنیم باید آن کشتی و ویژگی هایش که بر نحوه ی مانوردهی با آن اثر گذارند به خوبی آشنا باشیم. برای یک راهنما که قرار نیست چند ساعت بیشتر بر روی یک کشتی باشد در...

submit

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 مهر 1397 13:05