سه شنبه, 06 شهریور 1397 11:38

مقاله ضرورت بررسی خستگی مفرط در بخش عملیات راهنمایی در بنادر نویسنده آقایان سعید کریمی و علی بلند پور

بررسی محیط کار در سازمان ها از موضوعات مهمی است که بر اهمیت و چگونگی ایجاد محیط کار مناسب و کارا چه از نظر فیزیکی و روانی برای نیرو های انسانی تاکید می شود واضح و مبرهن است که ک محیط کار خوب با فراهم آوردن...

submit

آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 مهر 1397 06:15