(مدیریت دانش)

در مطالعه فوق­ الذکر به مباحثی مانند برآورد سرمایه­ گذاری اولیه، هزینه­ های تعمیراتی، هزینه­ های نیروی انسانی درگیر با تعمیرات، برآورد تعداد خدمه و... اشاره گردیده است.  
جابه جایی کالا از طریق کشتی و سفرهای تجاری دریایی ارزان ترین و اقتصادی ترین وسیله حمل و نقل در جهان میباشد ، به همین علت تعداد کشتیها، ظرفیت بارگیری آنها در نیم قرن اخیر سیر صعودی سریعی به همراه داشته و در جهت...
اگر به عنوان راهنما بخواهیم یک کشتی را به بهترین شکل ممکن هدایت کنیم باید آن کشتی و ویژگی هایش که بر نحوه ی مانوردهی با آن اثر گذارند به خوبی آشنا باشیم. برای یک راهنما که قرار نیست چند ساعت بیشتر بر روی یک کشتی باشد در...
فرمانده کشتی، راهنما و ناخدای یدک کش به دنبال هدف مشترکی هستند و آن هدایت ایمن کشتی به سمت اسکله، پهلودهی، جداسازی و یا لنگراندازی آن می باشد. در رسیدن به این هدف هیچ مسئله ای را نمی توان با اهمیت تر از...
بررسی محیط کار در سازمان ها از موضوعات مهمی است که بر اهمیت و چگونگی ایجاد محیط کار مناسب و کارا چه از نظر فیزیکی و روانی برای نیرو های انسانی تاکید می شود واضح و مبرهن است که ک محیط کار خوب با فراهم آوردن...