آقای کاپیتان محمد رضا صابر

مدیر شعبه بندر امام خمینی (ره)

 •  تلفن:06152283617
 • دورنگار: 06152282869

 

 kangi

 

 

 

 

  آقای کاپیتان جواد کنگی نژاد

مدیر شعبه بندر شهید رجایی

 •  تلفن:07633524659
 • دورنگار: 07633524631

 

ghosi min

 

 

 آقای کاپیتان پرویز قوسی

مدیر شعبه بندر بوشهر و عسلویه

 • تلفن:07733334271
 • دورنگار: 07733333970

 

 

 azade min

 

 

 آقای کاپیتان سعید آزاده

مدیر شعبه بندر انزلی

 • تلفن:01344992002
 • دورنگار: 01344992767

 

 

 

 hatami min

 

 

 

 آقای عبدالوحید حاتمی

مدیر شعبه بندر نوشهر

 •  تلفن:01152338075
 • دورنگار:01152358203

 

 

moameri min

 

 آقای  کاپیتان محمد علی معمری

سرپرست شعبه بندر امیرآباد

 •  تلفن:01134623729
 • دورنگار:01134623729

 

 

 سید منصور نجفی مدیر بندر چابهار

 

 

 

 

آقای نجفی شوشتری

سرپرست شعبه بندر چابهار

 •  تلفن:05435321930
 • دورنگار:05435321932

 

 daryayi

 

 

 

 آقای کاپیتان پیام دریایی

مدیر شعبه بندر خرمشهر

 •  تلفن:06153513765
 • دورنگار: 06153507438