mehrpoor  

           سوابق اجرایی :

              مدیر منابع انسانی شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

              عضو هیات مدیره شرکت خدمات دریایی آبی

              مدیر امور پشتیبانی شرکت بیمه سرمد  

              سرپرست اداره روابط عمومی و امور مشتریان 

              سرپرست واحد حقوقی شرکت بیمه سرمد

              مدیرکل امور اداری دانشگاه علم و فرهنگ

              مدیر طرح و برنامه ریزی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی