سایر خدمات

این شرکت با در خدمت داشتن پرسنل مجرب در دفتر مرکزی و شعب، همچنین دانش و تجربه موجود در اداره شناور های کوچک و بزرگ، دارای توان اجرایی در انجام هرگونه خدمات فنی و نگهداری شناور های دریایی می باشد.