خدمات مقابله با آلودگی آب دریا

این شرکت با استفاده از تجهیزات تخصصی، خدمات مقابله با آلودگی آب دریا و سواحل و پاکسازی آلودگی نفتی را در استان مازندران ارائه می نماید.