تامین شناورها خدماتی

این شرکت با دارا بودن 49 فروند یدک کش با سیستم های رانش Z-Drive و Conventional ، 22 فروند قایق راهنمابر و طنابگیر و بانک اطلاعاتی از شناورهای منطقه، از شرکت های صاحب نام در زمینه تامین شناورها خدماتی اعم از Supply boat، Crew boat، Tug Boat و Mooring boat می باشد.