خدمات جستجو و نجات دریایی

این شرکت با استفاده از شناورهای تخصصی خدمات جستجو و نجات را در استان گیلان با رعایت الزامات کنوانسیون جستجو و نجات دریایی(SAR) ارائه می نماید.