شنبه, 19 شهریور 1401 12:48

دوره ی آموزشی نرم افزار جامع امور راهنمایان مورخ 1401/6/19 الی 1401/6/21

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس در جهت راه اندازی نرم افزار جامع امور راهنمایان در حال برگزاری جلساتی آموزشی با حضور نمایندگان بنادر 

در مورخ 1401/6/19 الی 1401621 می باشد.

 

dore1 mindore1 min