چهارشنبه, 12 مرداد 1401 06:27

برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقا علمی راهنمایان

برگزاری دوره های آموزشی شبیه ساز مانور با کشتی (مختص راهنمایان) و دوره تکمیلی درجه ۳ در موسسه آموزشی کشتیرانی جهموری اسلامی ایران در تهران

 

111333333

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 12 مرداد 1401 06:27