شنبه, 08 مرداد 1401 09:01

افتتاح پروژه اقامتگاه راهنمایان بندر امام خمینی با حضور مدیر عامل

آغاز عملیات احداث فوندانسیون، اسکلت بتنی سازه و سفت کاری اقامتگاه راهنمایان بندر امام خمینی 

با حضور مدیر عامل 

 

1111

آخرین ویرایش در شنبه, 08 مرداد 1401 09:01