سه شنبه, 04 مرداد 1401 06:48

برگزاری جلسه ی هیات مدیره با مدیران شرکت ISOICO

1 min

برگزاری جلسه  ی هیات مدیره محترم شرکت با مدیران شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ISOICO) در خصوص امضای تفاهم نامه ی همکاری تعمیرات شناور ها

آخرین ویرایش در سه شنبه, 04 مرداد 1401 06:48