دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:18

اجرای عملیات کامل STS توسط شرکت هدایت کشتی خلیج فارس

اجرای عملیات کامل STS برای ولین بار توسط شرکت هدایت کشتی خلیج فارس در بندر بوشهر با حضور راهنمایان و پرسنل توانمند شرکت 

 

sts

آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:26